Văn hóa Nhật Bản

Nhật Bản là đất nước có nên văn hóa đa sắc mầu, đậm đà bản sắc dân tộc.